Технология „IronLogic-Защитен“

Технологията „IronLogic - Защитен“ е предназначена за защита на обектите от карти-„клонинги“.  
Прилага се в истемите за контрол на достъпа, поддържащи протокол Wiegand 26 
или Dallas Touch Memory (iButton).

Състав:

- Четец CP-Z2 MF

- настолен четец Z-2 USB-MF  (на четец Z-2 USB MF трябва да се инсталира нов специален фърмуер).

картите от комплекта „Обект Ironlogic“, притежават секретни кодове за криптиране на четеца и картите за Преминаване.
- RFID карти/ключодържатели/гривни IL-06MIL-07M – за инициализиране на карти за Преминаване.
Основен елемент на системата се явява четец CP-Z2MF, който може да работи в режим „Защитен-Антиклон“.
В този режим четецът работи само с карти за Преминаване, инициализирани с помощта на настолен четец Z-2 USB-MF.
За картите за Преминаване и четеца се определя единен секретен код, съхраняващ се в картите от комплекта „Обект Ironlogic“. Даденият код се записва  в четеца с помощта на карта от комплекта „Обект Ironlogic“, а в карта за Преминаване с помощта на четец Z-2 USB-MF.
Без да притежавате карта на „Обекта IronLogic“, ще бъде невъзможно да се добавят в системата четци и нови Карти за преминаване. Именно това осигурява защитата на обекта от използването на несанкционирани карти и оборудване.

Особеност на системата:

- създаване на карти за преминаване с помощта на Z-2 USB-MF не се изисква програмен продукт (необходимо е да се свърже захранване по USB кабел към персонален компютър).
„Обект“ – една или няколко точки на преминаване, на които е инсталиран четец CP-Z2MF и се  прилагат карти за Преминаване с еднакъв секретен код за четци и карти.
Карта за „Преминаване –  RFID карта/ключодържател/гривна за достъп с записан в тях секретен код.
Карта на „Обекта IronLogic – това е комплект от две карти (основна и резервна) с записан в тях секретен код, който е необходим за програмирането на четец CP-Z2MF и карта за Преминаване за обекта. За всеки обект е необходимо да се придобие отделен комплект Карти на „Обекта IronLogic“.
Важно! Без карта на „Обекта IronLogic“ е невъзможно да се добавят в системата нови Карти за преминаване. Именно това осигурява защита на обекта от използването на неоторизирани карти и оборудване.

Внимание! Картата на „Обекта IronLogic“ съдържа информацията за защитеността на Вашия обект.  Необходимо е да спазват специални условия за съхраняване и достъп до картата!

Общ план на действие при инсталация

Задължително трябва да се активира картата на Обекта IronLogic, за последваща работа с нея.

За целта:
- инсталирайте на Z-2 USB MF новият специален фърмуер
- поднесете карта на Обекта към Z-2 USB MF (при подаване на захранване светодиодът на Z-2 USB MF мига в червено. При поднасянето на Карта на „Обекта IronLogic“ светва с непрекъснато червено. Картата на Обекта IronLogic е активирана).

Запис на секретния код в четец, включен в режим „Защитен“.
Записът на секретния код в четеца се извършва с помощта на Карта на „Обекта IronLogic“.
За запис на ключ в четец CP-Z2MF и включване на режим „Защитен“ е необходимо:
- да изключите захранването на четеца
- да свържете жълтия и зеления проводник
- да включете захранването на четеца, светодиодът свети с червен цвят
- да поднесете карта на „Обекта IronLogic“ към четеца
- светодиодът мига 2-ва пъти с пауза,  по-нататък светодиодът светва постоянно в червен цвят (Кодът е записан в четеца)
- ако четецът вече се намира в режим „Защитен“ и се прави повторен опит за задаване на даденият режим на четеца, то светодиодът учестено премигва няколко пъти
- Изключете захранването на четеца
- отделете един от друг жълтия и зеления проводник.
- Свържете четеца към контролера съгласно схемата за свързване в ръководството на четеца.
За включване на режим „Отворен“ е необходимо:
- да изключите захранването,
- да откачите проводниците от контролера  (ако е направено такова свързване)
- да съедините помежду си жълтия и белия проводник,
- да подадете захранване към четеца 
- да поднесете към четеца карта на „Обекта IronLogic“  (същата карта с помощта, на която се задава режим  „Защитен“ за дадения четец)
- светодиодът мига 2-ва пъти с пауза, по-нататък светва непрекъснато червеният светодиод  (четецът е приведен в режим „Отворен“).
- ако четецът вече се намира в режим „Отворен“ и се прави повторен опит за задаване на дадения режим на четеца, то светодиодът учестено премигва няколко пъти
- изключете захранването.
- отделете един от друг жълтия и белия проводник
- сглобете схемата за свързване към контролера.

Инициализация на Картите за Преминаване

За създаването на карта за Преминаване е необходим настолен четец Z-2 USB-MF (с инсталиран специален фърмуер ) и Карта на „Обекта IronLogic“ .
Задължително е необходимо да се използва същата карта на „Обекта IronLogic“, която е била използвана за записването на секретния ключ в четеца.
Z-2 USB-MF работи без програмен продукт, необходимо е само свързване на захранване по USB кабел към персонален компютър.

Последователност за създаването на карти за Преминаване:

Два етапа:
1) Записване на секретният код в Z-2 USB-MF.
- При подаване на захранване светодиодът Z-2 USB-MF мига в червено. При поднасяне на Картата на „Обекта IronLogic“ светва в непрекъснато червено, сигнализирайки за това, че кодът е записан в Z-2 USB-MF и той е готов за създаване карти за Преминаване.
- При откачане на Z-2 USB-MF от захранването по USB, секретният код не се запазва в паметта.
2) Създаване на карти за Преминаване.
- При поднасянето на RFID карта/ключодържател светодиодът светва в зелено, което сигнализира за това, че кодът е записан в картата за Преминаване и тя е готова.
- Ако при поднасянето на карта светва жълт светодиод, то това означава, че по някаква причина картата не може да бъде инициализирана.

Работа

Четец Z-2 USB-MF има един светлинен индикатор с червен цвят. Редът на индикация на светодиода се задава чрез проводника за определяне на индикациите (проводникът с жълт цвят, погледнете в ръководството на четеца). 

- При работа в режим Отворен, индикаторът започва да мига след прочитането на RFID кар-та/ключодържател/гривна и четецът предава ID-номера към контролера.
- При работа в режим Защитен-Антиклон, индикаторът започва да мига само при поднасянето на карти за Преминаване, инициализирани за дадения Обект и предава ID-номера на картата за Преминаване.
Виж като Решетка Списък

8 Артикули

на страница
Настрой низходяща посока
Виж като Решетка Списък

8 Артикули

на страница
Настрой низходяща посока
Copyright © 2018