Създаване базата данни на ключовете. Самостоятелен контролер.

Създаване базата данни на ключовете. Самостоятелен контролер.

Да поговорим за главния елемент в системата за контрол и управление на достъпа (СКУД) – за контролера  изборът, на който до голяма степен определя функционалните възможности на цялата система. Ето защо, когато се говори за СКУД, обикновено се говори за „СКУД на базата на контролер (такъв и такъв)“, подчертавайки важността на неговия избор. 

И така, получавайки от четящото устройство номера на прочетения ключ, контролерът е длъжен да го съпостави с базата данни на разрешените ключове и да отвори бравата. А откъде се вземат „разрешените“ ключове и с какво се отличават те от „неразрешените“? Може би трябва да се купят такъв вид ключове? Не, и „разрешените“, и „неразрешените“ - това са все ключове „от една кутия“, физически между тях няма никаква разлика. Един ключ се явява „разрешени“ тогава, когато информацията за него (т.е. за номера на ключа, записан в неговият електронен чип) се намира в базата данни на системата за контрол  на достъпа. И ако такъв ключ бъде предявен от някого, то ще му бъде предоставен достъп. Ако няма информация за ключа, достъпът към обекта ще бъде закрит. А къде се намира тази база данни на разрешените ключове? Къде следва да се обърнем по този въпрос? Най-очевидно е тази информация да се съдържа в самия контролер. И такъв вид контролери има. Те се наричат самостоятелни. Самостоятелният контролер приема решението за отваряне на бравата самостоятелно (в смисъл – сам взема решенията) на основата на съществуващата в неговата памет база данни на „разрешените“ ключове. Но как тази информация за разрешените ключове попада в паметта на контролера? Нали тя трябва първо да се запише там по някакъв начин...

За самостоятелния контролер основният начин за въвеждане на информация е чрез поднасяне ключ към четеца. Не се опитвайте да поднесете ключ към контролера! Т.е. можете да го поднесете, но самия контролер не може да чете ключове, тази задача се решава само четеца. Именно четецът „прочита“ кода на ключа и го предава в контролера. Нека разгледаме следващият пример: контролерът се привежда в специален режим – режим на „добавяне на ключове“, в който на всеки поднесен ключ се присвоява статус „разрешен“. След поднасянето и съответно запис в паметта на контролера номерата на всички ключове, за които е било решено да се присвои статус „разрешен“, режимът „добавяне на ключове“ се прекъсва. И ако сега поднесете към четеца един от тези ключове, то контролерът ще отвори бравата! Ако количеството разрешени ключове трябва да се увеличи, то контролерът отново се привежда в режим „добавяне на ключове“ и ключовете се дописват. Ами какво, ако някой от ключовете трябва да се изтрие от базата данни? Моля, само е необходимо да зададете режим „изтриване на ключове“ и всеки поднесен ключ ще бъде изтрит от базата данни (ако той не е бил записан в нея, а не е бил записан – то тогава няма и какво да се изтрива!). В общи линии по този начин се формира базата данни на „разрешените“ ключове.

При описването на процеса на добавяне и изтриване на ключове ние използвахме условност: споменахме, че „контролерът е приведен в еди-какъв си режим“. За какво става въпрос? Как да „преведем“ това?  Значи така, да „приведем контролера в еди-какъв си режим“, т.е. да изменим режимът на неговата работа, това се нарича програмиране на контролера. С помощта, на какво може да се програмира контролерът, ако за приемането на информация той има само един вход? Правилно! С помощта на ключове. Но на специални ключове, наречени „мастър-ключове“.

мастър-ключове – това са ключове „от същата кутия“, т.е. те са същите, като ключовете, използвани за преминаване. Тях също не е необходимо купувате отделно. Това са пак „разрешени“ ключове, но със статус „мастър“, който им присвоява контролерът, правейки съответното отбелязване в своята база данни. При поднасянето на такъв ключ контролерът не отваря бравата, а преминава в режим програмиране. И поради това, че да се поднася ключ към четеца може или кратковременно, или задържайки го при поднасянето, то различните комбинации от тези начини (например, две кратки поднасяния и едно дълго и т.н.)

се възприемат от контролера като команди за преход в еди-какъв си режим на работа  (друга комбинация задава – друг режим). И разбира се трябва, да поднасяме мастър-ключ само към четящото устройство. Излизането от режим програмиране обикновено се осъществява или след изтичане на определен период от време след последното поднасяне на ключ, или по предварително зададен начин за поднасяне на мастър-ключа към четеца (в рамките на отделна статия ние ще разгледаме различните режими за програмиране на самостоятелния контролер Z-5R).

Но как да създадем мастър-ключ? Кога контролерът ще определи поднесения ключ като мастър-ключ? Точно така, когато контролерът бъде приведен в режим добавяне на мастър-ключове. Но нищо ли не сме объркали: та нали за да се програмира контролерът е необходим мастър-ключ, но пък за добавянето на мастър-ключове е необходимо контролерът бъде програмиран в режим добавяне на мастър-ключове, за което трябва да се използва мастър-ключ? Кое тогава е първото в този процес? Дайте да разберем.

При първото включване на контролера неговата база данни е празна. И програмата управляваща контролера (която се нарича „фърмуер“) при първото подаване на захранване автоматично привежда контролера в режим добавяне на мастър-ключове! И контролерът ще се намира в този режим за определен период от време в течение, на който всеки поднесен към четеца ключ ще се записва в базата данни на контролера като мастър-ключ. И така след първото подаване на захранване в самостоятелния контролер Z-5R, започва издаване на кратки сигнали с висок тон в продължение на 16 секунди, което информира, че паметта на контролера е чиста (изтрита) и е установен режим добавяне на мастър-ключове. Прекратяването на издаване на кратките сигнали е потвърждение за успешното записване на първия мастър-ключ (първия поднесен ключ). За добавянето на всеки следващ ключ се предоставя интервал от време 16 секунди. Ако в течение на 16 секунди ключ не се предяви, то контролерът автоматично преминава в режим на охрана. мастър-ключовете са записани! Но ако при първото включване не сте успели да запишете нито един мастър-ключ (приготвеният ключ е паднал, звъннал е телефона Ви, забравили сте инструкцията за контролера и т.н.)? Едва ли ще бъде възможно  използването на контролера при празна база данни, та нали е невъзможно да бъде програмиран, и със сигурност той на никого няма да отвори вратата, тъй като в него няма разрешени ключове. Затова в този случай процедурата на първо включване на контролера трябва да бъде повторена: трябва да се изключи захранването към контролера и отново да се подаде. И той отново ще премине в режим добавяне на мастър-ключове.

Сега с помощта на мастър-ключ ние най-после можем да променим режима на работа на контролера. И като за начало следва да зададем поне един разрешен ключ с помощта, на който ще може да се отвори заветната врата за преминаване...

Трябва да направим забележка. Казаното по-горе следва да се разглежда като общ подход за формирането на база данни при самостоятелните контролери. Съществуват обаче и други способи за създаване, редактиране и пренасяне на такива данни, основани на особеностите на използваните за достъп ключове. Тях ние ще разгледаме по-късно.


Автор на статията: Алексей Козлов.Copyright © 2018