„Облачни“ услуги за Контрол на Достъпа и Работното време : продължение

„Облачни“ услуги за Контрол на Достъпа и Работното време : продължение
ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Сега да разгледаме, с какви функционални екстри ще ни зарадват разработчиците на облачни решения в сферата на СКУД. Анализирайки облачните услуги, които се предлагат на пазара за СКУД, авторът може с увереност да каже, че разработчиците са отчели всички традиционни пожелания на потребителите. Основна функция на облачните услуги, както и се и предполага за програма, която управлява СКУД, се явява забраната и разрешението на достъпа в едно или друго помещение за различни служители. Трябва да се отбележи, че услугите позволяват да се разрешава достъпа на служителите за едни или други обекти отчитайки тяхното работно време, принадлежността към отдел и заемани длъжности. Също така съществува възможност и да се блокира достъпа на служител за зададен период, например, когато той е в отпуск. При облачните услуги е реализирана и още една важна за потребителя функция – контрол на трудовата дисциплина. С помощта на облачните услуги е възможно да се проследят закъсненията, ранните заминавания, дългите отсъствия на служителите от работното място, тъй като потребителя получава възможност да види времето и посоката на преминаването на служителите. Така един от удобните способи за проследяване на местонахождението на служителите, се явява графичното изобразяване на тяхното преместване. Облачните услуги позволяват да се реализират и съставят месечни, седмични и денонощни отчети за продължителността на фактическото место-нахождение на работа на служителите. Също така услугите включват функциите sms-уведомления и ежедневни справки по e-mail. При това клиента сам избира, за какви събития да бъде известяван. Например, може да се настрои sms-уведомленията да пристигат всеки път при взлом или опит за несанкционирано преминаване. А отчетите по електронната поща ще пристигат всеки път, когато служителите закъснеят, заминат рано от работа или дълго време отсъстват от своето работно място.
Облачни услуги за контрол на трудовата дисциплинаЗАБЕЛЕЖКА ЗА МОНТАЖНИЦИТЕ
Разкривайки понятието облачна услуга и неговите преимущества за потребителя, ще разгледаме, с какво ще бъде полезно използването на новите решения за инсталаторите. И за начало ще направим схема за преимуществата на СКУД, която работи с облачни услуги. В началото на веригата на конструиране на СКУД стои четец, свързващ се към съответния контролер, после с помощта на RS-485 свързваме контролера с конвертора, поддържащ RS-485 и Ethernet. След това към конвертора се свързва Ethernet с връзка към Интернет. По такъв начин информацията абсолютно от всички контролери пристига в конвертора през RS-485, а после посредством Ethernet, свързан към Интернет пристига на сървъра. Клиентът от своя страна влизайки на сайта (услугата) със своето потребителско име и парола, има възможност да получи цялата информация в подробности за времето и посоката на преминаване на служителите, а също така да промени параметрите за достъп към своите обекти. На свой ред, промените направени от клиентите се предават на конверторите, а после на контролерите. По такъв начин в горепосочената схема работи СКУД с облачни услуги, ние виждаме липса на инсталация на програмен продукт и необходимост от драйвери за оборудване. Тоест благодарение на използването на облачни услуги отпада необходимостта да се провеждат ред манипулации с компютърна техника, а това означава, че на инсталатора не му е необходимо да бъде запознат с инсталирането на програмния продукт и допълнителни драйвери, а също така и от видовете операционни системи инсталирани на компютъра. Сега след самия монтаж на СКУД остава само да се свърже конвертора към Ethernet, да се покаже на потребителя връзката към сайта и да се регистрира неговата услуга. Съответно, отсъствието на работа с компютър естествено намалява необходимостта от компютърна грамотност на самия монтажник. За по-подробно разглеждане на даденото преимущество ще приведем пример. Да вземем за пример фирма, която е разположена в една сграда и има 15 помещения, а достъпакъм информацията в СКУД имат само 4-ри човека. Използвайки алтернативните облачни Схема на СКУД при работа с облачна услугауслуги на програмното осигуряване за СКУД, на монтажника ще му е необходимо  да инсталира програмата на всичките четири компютъра. Разбира се, ако монтажника вече е използвал около петдесет  пъти дадената програма и оборудване, то за него затруднения не биха възникнали. Но ако инсталатора се сблъсква с програмния продукт или оборудването за първи път, или пък е работил с тях но при други условия, то могат да възникнат затруднения и неприятни ситуации, ако примерно оборудване не работи със софтуера поради отсъствие или неверни настройки в самия програмен продукт. И тука започват обажданията към доставчика/производителя и различните препотвърждения на свързаността на оборудването и програмата. Използвайки обаче облачните услуги за СКУД, инсталаторът избягва подобни проблеми. Тука обаче следва да подчертаем, че от IP-технологиите само облачните услуги дават възможност да се избавят от трудоемките компютърни настройки.
Сега отбележете  преимуществата, отнасящи се към цялата група IP-технологии, които също така ще бъдат полезни за инсталаторите. На първо място, благодарение на IP-технологиите се появи възможността да се инсталират СКУД на обекти,където да се постави компютър е невъзможно или нерентабилно. Например, ако на потребителя му трябва да инсталира СКУД на два обекта: офисна сграда и склад, които да кажем, се намира на два километра разстояние един от друг. Проблеми със свързването на СКУД към компютър в офис сградата разбира се няма да възникнат, но ако в склада компютърно оборудване и човек със достъп към него не се е предвиждал, то се създава ситуация, в която
оборудването на СКУД е просто невъзможно да се свърже към програмата заради недостатъка на максималната дължина на RS-485. Докато при използване на IP-технологията и Ethernet, при който по принцип няма ограничения за дължината на връзката, оборудването се свързва и изпраща информация по Интернет, така ние получаваме възможност да управляваме СКУД и контрола на трудовата дисциплина без компютър на обекта.
На второ място, използвайки IP-технологиите, към които се отнасят и облачните услуги, може да се мине и без прекар-ването на допълнителни мрежи, когато на обекта вече съществува свързаност към Ethernet (Интернет). Тогава е достатъчно да свържем конвертора към наличния Ethernet и вече не е необходимо да се прекарват кабели до компютрите, на които е разрешен входа в програмата за СКУД.
Обобщавайки казаното дотук, нека още веднъж да напомним преимуществата на облачните услуги за потребителя:
•    Отсъства необходимост от инсталацията на програмен продукт.
•    Поддръжката и обновяването на услугата се превръщат в задача изключително на разработчика.
•    Платформенна независимост.
•    Свързването към Интернет е необходимо само за промяна на настройките.
•    Възможност за работа на СКУД без компютър на обекта.
•    Централизирано управление на няколко обекта.
•    Работа от всяка една точка на света.
Също така да отделим възможностите от използването на облачните решения за монтажниците:
•    Отсъства инсталация и настройка на програмен програмен продукт.
•    Монтаж на СКУД на обекти, където инсталирането на компютър е невъзможно или нерентабилно.
•    Възможност да се избегне прекарването на допълнителни мрежи.

Въпреки това, разглеждайки всички преимущества на облачните услуги, авторът не смята, че дадените технологии могат да бъдат единственият правилен избор при инсталация на СКУД. Обаче съществуват различни ситуации, когато характеристиките на облачните решения могат да разрешат редица възникнали проблеми при управлението или монтажа на СКУД. Авторът се надява, че при възникването на ситуация, при която да се инсталира СКУД е сложно заради предпочитанията на потребителя към една или друга компютърна техника, отсъствието на възможност за постоянно включена програма или поради физическото разстояние между обектите, потребителят или монтажниците ще си спомнят за новите, но вече съществуващи облачни решения за СКУД.
Облачни услуги за СКУД


Copyright © 2018